Vedtægter for Skals Fitness

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Skals Fitness.
Foreningen er stiftet i 2015 og er hjemhørende i Viborg kommune på Kærvej 9, 8832 Skals.

§ 2 TILHØRSFORHOLD
Foreningen er en selvstændig afdeling under Skals Gymnastik Forening
Fitnessafdelingen har selvstændig økonomi og fastlægger selv sit kontingent. Fitnesscentret har samtidigt egen bestyrelse, som vælges alene af medlemmerne af fitnesscentret på fitnesscentrets årlige generalforsamling/årsmøde’ jf.§ 5
Foreningen er medlem af DIF/DGI, og efterlever konceptet for Foreningsfitness.

§ 3 FORMÅL
At tilbyde de enkelte medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme; samt gennem træning og andre aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

§ 4 MEDLEMMER
Enhver som kan tilslutte sig og vil efterleve foreningens formål og retningsliner, kan optages som medlem, når kontingent er betalt.

Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, kan af bestyrelsen – med 8 dages varsel – udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Medlemmer, der ikke overholder retningsliner og foreningens anbefalinger kan imødese påtale eller eksklusion af foreningen.
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.

Indmeldelsesprocedure og udmeldelsesprocedure fastlægges af bestyrelsen.

§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på aktivitetsstederne samt hjemmeside.
Afstemning og valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. Dog kan børn under 15 år lade sig repræsentere ved én voksen, som har forældremyndigheden over barnet. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Børn under 15 år har taleret på generalforsamlingen.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Beretning ved bestyrelsen
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

§ 6 FORENINGENS LEDELSE
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at bestyrelsen kan bestå af et mindre/større antal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og to menige medlemmer.
Bestyrelsen vælges på den stiftende generalforsamling som følger – 3 personer (ulige år), samt 3 personer (lige år). Derefter gælder alle valg til bestyrelsen for 2 år.
Generalforsamlingen vælger én suppleant, evt. flere efter behov. Valgt for et år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen, heriblandt formanden, og i dennes fravær næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§ 7 REGNSKAB
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Regnskabet revideres af den valgte revisor eller dennes suppleant.
Eventuel overskud skal forblive i Skals Fitness og skal bruges til videreudvikling af Skal Fitness.

§ 8 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle
sager, der angår køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.
Ved investeringer på over 200.000 kr. kræves der er godkendelse på en generalforsamling.
Skals fitness hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke Skals Fitness medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 11 FORENINGENS OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling hvor kun dette ene punkt er på dagsordenen. For at tage beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen af foreningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Foreningens midler skal ved en opløsning anvendes til gavn for det øvrige foreningsarbejde i Skals Gymnastik Forening, samt efter aftale med Viborg Kommune.

§ 12 BEMYNDIGELSE
I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Skals Fi